Newsletter Kawasaki

Newsletter Kawasaki

18 Czerwiec 2014 Wzrosty na motocyklowym rynku

Wy­glą­da na to, że rynek mo­to­cy­klo­wy na dobre wy­do­stał się z kry­zy­su, a dane do­ty­czą­ce eks­por­tu mo­to­cy­kli z Ja­po­nii na­pa­wa­ją opty­mi­zmem.

W opu­bli­ko­wa­nym ra­por­cie wiel­ka czwór­ka w skła­dzie Honda, Ka­wa­sa­ki, Su­zu­ki i Yama­ha za­no­to­wa­ła wzrost pro­duk­cji wy­no­szą­cy 9,6%.

Naj­lep­szy wynik za­no­to­wa­ło Ka­wa­sa­ki, które nie wy­pro­du­ko­wa­ło naj­więk­szej ilo­ści sztuk, ale z taśm zje­cha­ło 59,2% wię­cej jed­no­śla­dów tej marki niż w roku 2013.

Z pewnością nie bez znaczenia jest tu atrakcyjność najnowszych modeli marki takich jak: Z1000, Z1000SX czy ZZR1400.

Również na polskim rynku motocyklowym widać ożywienie. Krótka i łagodna zima, atrakcyjne oferty i nowoczesne modele powodują, że z optymizmem możemy patrzeć na najbliższe miesiące.


źródło: motocykle.onet.pl