Polityka prywatności

Kawasaki Motors Europe N.V. stara się zapewnić użytkownikowi strony możliwie pełną kontrolę nad danymi osobowymi. Użytkownik może odwiedzać naszą stronę bez konieczności ujawniania tożsamości lub przekazywania o sobie jakiejkolwiek informacji. W pewnych przypadkach jednak oczekujemy od użytkownika podania nazwiska i adresu elektronicznego. Użytkownik jest o tym informowany przed uzyskaniem informacji o nim z internetu. Jeśli decyduje się na podanie swoich danych przez internet - po to, by na przykład umożliwić nam przekazanie korespondencji lub subskrypcji - zostanie poinformowany, w jaki sposób taka informacja zostanie wykorzystana. Jeśli użytkownik stwierdzi, że nie chce przekazać informacji stanowiących podstawę do przyszłych kontaktów, uszanujemy to życzenie.

Prowadzimy rejestr domen, z których użytkownicy odwiedzają naszą stronę.

Analizujemy dane do celów statystycznych i obserwacji trendów, a następnie są one kasowane.

Strony internetowe Kawasaki Motors Europe N.V. zawierają linki to innych stron internetowych. Kawasaki Motors Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość takich stron.

Szanujemy prywatność każdego odwiedzającego naszą stronę. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą notą, która informuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy prywatne dane przekazane nam przez użytkownika strony. Przekazanie nam przez użytkownika swoich danych traktujemy jako równoznaczne z udzieleniem zgody na ich ujawnianie w zakresie określonym w niniejszej nocie.

Co obejmują postanowienia o polityce prywatności?

Postanowienia o polityce prywatności mówią o wykorzystaniu prywatnych danych użytkownika strony pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony.

Kto jest odpowiedzialny za prywatne dane zgromadzone na tej stronie?

Kawasaki Motors Europe N.V. zarządza prywatnymi danymi zgromadzonymi na stronie.
Informacje (w tym nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy elektroniczne) są zbierane i wykorzystywane do:
* wysyłania odpowiedzi na otrzymane zapytania i prośby
* opracowania przesłanych wniosków i podań
* zarządzania i realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów, które wiążą nas z użytkownikiem strony
* przewidywania i rozwiązywania trudności związanych z dostarczonymi użytkownikowi strony produktami i usługami
* kreowania produktów i usług, które zaspokoją potrzeby użytkownika strony.

W ramach usług oferowanych użytkownikowi za pośrednictwem naszej strony, podawane przez użytkownika prywatne dane mogą być przekazywane do krajów poza Wspólnotą Europejską. Tak się może zdarzyć na przykład wtedy, gdy jeden z naszych serwerów lub dostawca usług znajdują się w kraju poza Wspólnotą Europejską. Prawo o ochronie danych osobowych w takich krajach może być inne niż analogiczne prawo w krajach Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku, gdy ujawniane przez użytkownika informacje są przekazywane do kraju poza Wspólnotą Europejską, podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby prywatne dane były nadal chronione. Dodatkowo - jeśli użytkownik strony korzysta z naszych usług w sytuacji, gdy przebywa w kraju poza Wspólnotą Europejską, dostarczone przez użytkownika informacje mogą być przekazane poza obszar Wspólnoty Europejskiej po to, by zapewnić użytkownikowi oczekiwane usługi.

Pomijając przypadki, o których mowa w niniejszej nocie, nie ujawnimy żadnej informacji o charakterze prywatnym bez zgody użytkownika strony, chyba, że będziemy do tego prawnie upoważnieni lub zobowiązani (na przykład procesem prawnym lub koniecznością zapobieżenia nadużyciu lub innemu przestępstwu) albo jeśli w naszym przekonaniu będzie do niezbędne do ochrony i / lub obrony naszych praw, własności lub osobistego bezpieczeństwa naszego albo naszych użytkowników/klientów, itp.

Przekazywanie użytkownikowi dodatkowej informacji i dzielenie się informacją przekazaną przez użytkownika.

Okazjonalnie chcielibyśmy wykorzystać prywatne informacje przekazane przez użytkownika strony do celów innych niż opisane w poprzednich akapitach. Czyniąc to mamy przeświadczenie, że takie dodatkowe wykorzystanie informacji przyniesie korzyść użytkownikowi. Rozumiemy jednak, że użytkownik może nie życzyć sobie takiego wykorzystania informacji. Informacje o użytkowniku nie zostaną wykorzystane w sposób opisany poniżej, jeśli użytkownik zaznaczy, że nie życzy sobie takiego wykorzystania informacji w chwili ich przekazywania do nas. Dodatkowo, jeśli w dowolnym momencie użytkownik zażyczy sobie, abyśmy zaprzestali wykorzystywania informacji o nim do opisywanych poniżej celów, winien nas o tym zawiadomić. Zaprzestaniemy takiego wykorzystania w możliwie najkrótszym czasie. W takim przypadku będziemy jednak nadal korzystali z prywatnych informacji o użytkowniku do celów opisanych w poprzednich akapitach, dopóki będzie to racjonalnie uzasadnione.

Okazjonalnie chcielibyśmy wykorzystywać uzyskane informacje o użytkowniku do:
badania rynku i śledzenia danych o sprzedaży
informowania użytkownika o naszych produktach i usługach, co może pociągać za sobą konieczność kontaktu telefonicznego
przekazywanie informacji do biur i firm powiązanych z Kawasaki Motors Europe N.V., a zlokalizowanych poza krajami Wspólnoty Europejskiej, po to, by umożliwić im wysyłanie do użytkownika informacji, które mogą być dla niego interesujące.
Okazjonalnie chcielibyśmy również przekazywać nazwisko adres i e-mail użytkownika oraz inne prywatne dane, jakie od niego otrzymaliśmy do wybranych stron trzecich, które mogą być zlokalizowane poza krajami Wspólnoty Europejskiej. Strony trzecie mogą wykorzystać te informacje do:
badania rynku i śledzenia danych o sprzedaży
wysyłania do użytkownika informacji o swoich produktach i usługach
przekazywania danych do powiązanych z nimi biur i firm, które mogą przesłać użytkownikowi interesujące go informacje.

Gromadzenie danych innych niż prywatne

Możemy automatycznie gromadzić dane o użytkowniku o charakterze innym niż prywatne, takie jak rodzaje używanej przez niego przeglądarki internetowej lub strony, z których nastąpiło wejście na naszą stronę. Możemy również gromadzić szczegóły, które użytkownik przekazał na stronę (na przykład jego wiek i miejsce zamieszkania). Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować użytkownika, służą nam one jedynie pomocą w lepszej obsłudze strony internetowej. Okazjonalnie możemy przekazywać takie dane o charakterze nieprywatnym stronom trzecim do zastosowań związanych ze stroną internetową.

Wykorzystanie plików "cookie"

Możemy przechowywać niektóre informacje (powszechnie znane jako "cookie") w komputerze użytkownika, który odwiedza naszą stronę. Mamy możliwość odczytywania plików "cookie" do celów informacyjnych, gdy użytkownik ponownie wchodzi na stronę. Uzyskiwane informacje na skutek akceptacji "cookie" przez użytkownika to cechy jego komputera - adres IP, data i godzina wejścia na stronę, oglądane elementy strony i skuteczność prezentacji wywoływanych w ramach strony poszczególnych adresów. Ta informacja ma charakter anonimowy i bardziej dotyczy komputera niż osoby.
Informacje z plików "cookie" wykorzystujemy do wzbogacenia wiedzy o użytkowaniu naszej strony i zapewnienia jej optymalnego funkcjonowania. Dzięki temu możemy zintensyfikować naszą ofertę, jej innowacyjność i atrakcyjność.

Czaty internetowe, fora, grupy dyskusyjne

Jeśli w jakimś momencie strona internetowa staje się otwarta dla czatów, forów czy grup dyskusyjnych, możemy gromadzić ujawniane przez użytkowników dane. Takie informacje zostaną wykorzystane zgodnie z prezentowaną tu polityką prywatności. Przy tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie przez strony trzecie udostępnianych na stronie za pośrednictwem czatów, forów i grup dyskusyjnych informacji o charakterze prywatnym. Radzimy zachować ostrożność przy ujawnianiu takich informacji.

Wykorzystanie prywatnych danych użytkownika przekazanych na inne strony internetowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za noty o polityce prywatności i praktyki stosowane w tej mierze na innych stronach internetowych, nawet gdy:
użytkownik wszedł na portal strony trzeciej poprzez linki znajdujące się na naszej stronie internetowej; lub gdy wszedł na naszą stronę za pośrednictwem linku znajdującego się w portalu zewnętrznym.
Zalecamy zapoznanie się z notą prawną każdej z odwiedzanych stron i kontakt z właścicielem lub operatorem strony w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Przekazywanie prywatnych danych innych osób

Okazjonalnie strona może skierować do użytkownika pytanie o prywatne dane rodziny lub znajomych, na przykład po to, by umożliwić nam wysłanie do nich szczegółowej informacji o naszych produktach i usługach. Przed przekazaniem takich danych użytkownik powinien się upewnić, czy osoby zainteresowane wyrażają na to zgodę. Powyższe dane nie zostaną przez nas wykorzystane w sposób niezgodny z opisaną powyżej polityką prywatności.

Czy treść noty prawnej może ulec zmianie?

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w zapisach dotyczących polityki prywatności. Istotne modyfikacje w zasadach wykorzystywania prywatnych danych użytkownika będą zawsze umieszczane na stronie. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie treści noty.